Jump to content
 • 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

  1.1. Amerikāņu automašīnu īpašnieku Biedrība "Amerikāņu auto klubs" ir brīvprātīga, patstāvīga, neatkarīga, nevalstiska un nepolitiska biedrība.

  1.2. Biedrības pilnais nosaukums ir Biedrība "Amerikāņu auto klubs" (turpmāk Biedrība), bet saīsināti – "Amerikāņu auto klubs". Starptautiskajās attiecībās lieto kluba nosaukuma tulkojumu angļu valodā "American car club".

  1.3. Biedrībai ir juridiskās personas statuss un visas tiesības, kādas ar Latvijas Republikas likumiem ir piešķirtas šādām juridiskām personām.

  1.4. Biedrība iegūst juridiskās personas statusu ar tās reģistrāciju Latvijas Republikas Biedrību reģistrā. Kā juridiska persona tā savā vārdā var uzņemties saistības, iegūt tiesības piedalīties tiesas procesos kā prasītāja, atbildētāja vai trešā persona.

  1.5. Biedrība ir tiesīga uzstāties kā privāto tiesību subjekts, tai skaitā, bet ne tikai, slēgt līgumus, iegūt mantiskas un nemantiskas tiesības.

  1.6. Biedrība neatbild par savu biedru saistībām. Biedrības biedri neatbild par Biedrības saistībām, ja vien viņi noteikti un labprātīgi nav uzņēmušies šādu atbildību.

  1.7. Biedrība ir tiesīga apvienoties ar citām biedrībām, nodibinot biedrību apvienību.

  1.8. Biedrības darbības teritorija ir Latvijas Republika, bet tā var pārstāvēt Biedrību un tās biedru intereses ārpus Latvijas robežām un iestāties kā biedrs citu valstu un citās starptautiskajās organizācijās, ja tas atbilst biedrības biedru interesēm.

  1.9. Biedrībai ir savs zīmogs, simbolika un norēķinu konts Bankā.

  1.10. Biedrība ar Valdes lēmumu ir tiesīga izstrādāt un izmantot simboliku (logotipu), atribūtiku un sarakstes veidlapas, atšķirīgas no valsts iestāžu, uzņēmumu un Latvijas Republikā reģistrētu biedrību un to apvienību nosaukumiem, saīsinātiem nosaukumiem un simbolikas.

  1.11. Biedrība savā darbībā pamatojas uz Latvijas Republikas likumdošanu un šiem Statūtiem.

  1.12. Biedrība ir nodibināta uz neierobežotu laiku. Juridiskās personas tiesības biedrība iegūst ar tās reģistrācijas brīdi Latvijas Republikas Biedrību reģistrā un attiecīgi zaudē juridiskās personas tiesības ar tās izslēgšanu no šī reģistra.

  2. DARBĪBAS MĒRĶI, UZDEVUMI UN METODES.

  2.1. Biedrības darbības pamatmērķis ir popularizēt amerikāņu automašīnas, kā arī saglabāt un restaurēt antīkas un retas amerikāņu automašīnas, sniegt konsultācijas par ekspluatāciju un restaurāciju to īpašniekiem.

  2.2. Biedrības darbības uzdevumi ir:

  2.2.1. veicināt brīvu informācijas apmaiņu starp biedrības biedriem;
  2.2.2. informēt biedrības biedrus par jaunumiem un notikumiem, kas saistās ar amerikāņu automašīnām;
  2.2.3. piedalīties tematiskās izstādēs un informatīvajos pasākumos;
  2.2.4. cieši sadarboties ar specializētajiem auto tirgotājiem un autoservisiem
  2.2.5. izplatīt informāciju par amerikāņu automašīnām;
  2.2.6. veicināt sadarbību ar citu valstu līdzīgām organizācijām un piedalīties to rīkotajos pasākumos;
  2.2.7. organizēt biedru un citu interesentu atpūtas pasākumus;
  2.2.8. saglabāt no iznīcības antīkas un retas amerikāņu automašīnas un sniegt konsultācijas to restaurēšanā.

  2.3. Metodes, ar kurām biedrība nodrošina savu darbību:

  2.3.1. aktīvas atpūtas un citu pasākumu organizēšana;
  2.3.2. sabiedrības uzmanības piesaistīšana;
  2.3.3. biedrības mērķu sasniegšanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes veidošana;
  2.3.4. aktīvāko biedru apbalvošana;
  2.3.5. uzņēmējdarbības un cita veida saimnieciskās darbības veikšana saskaņā ar likumu "Par biedrībām un nodibinājumiem"
  2.3.6. biedrības atribūtikas un simbolikas izgatavošana un izplatīšana.

  3. BIEDRU UZŅEMŠANA UN IZSLĒGŠANA, PIENĀKUMI UN TIESĪBAS.

  3.1. Par biedrības biedru var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura ir ieinteresēta biedrības mērķu sasniegšanā un atbalsta biedrības darbību neatkarīgi no tā, vai tai pieder vai nepieder amerikāņu automašīna.

  Par biedrības biedru var kļūt persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu.

  3.2. Biedrības dibinātāji pēc dibināšanas pabeigšanas un biedrības reģistrācijas Biedrību reģistrā, kļūst par Biedrības biedriem. Biedrības biedri tiek uzņemti atbilstoši Valdes noteiktajai kārtībai, pēc biedrības valdes noteiktās iestāšanās maksas samaksāšanas. Personai, kura vēlas iestāties Biedrībā, ir jāiesniedz Valdes apstiprinātas formas rakstisks iesniegums, adresēts Valdei – par uzņemšanu biedrībā.

  3.3. Biedrības biedri ir:

  3.3.1. personas, kuras dibinājušas biedrību un pilda biedra pienākumus;
  3.3.2. personas, kuras iestājušās biedrībā pēc tās dibināšanas un pilda biedra pienākumus.

  3.4. Biedrības biedrs ir tiesīgs:

  3.4.1. piedalīties biedrības pārvaldē;
  3.4.2. iepazīties ar visiem biedrības pārvaldes institūciju saistošajiem lēmumiem un sēžu protokoliem, pieprasīt un saņemt informāciju par biedrības darbību;
  3.4.3. piedalīties biedrības vadības institūciju vēlēšanās, kā arī, pēc divu gadu darbības biedrībā, tikt ievēlētam tajās, saskaņā ar biedrības statūtu noteikumiem;
  3.4.4. iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus biedrības vadības institūcijām, kurām šie jautājumi ir jāizskata.

  3.5. Biedrības biedram, balsojot kopsapulcē, ir tikai viena balss.

  3.6. Biedrības biedru pienākums ir:

  3.6.1. piedalīties biedrības darbībā, veicināt biedrības uzdevumu īstenošanu un izvirzīto mērķu sasniegšanu;
  3.6.2. ievērot biedrības statūtus un pildīt biedrības pārvaldes institūciju lēmumus;
  3.6.3. savlaicīgi kārtot kopsapulces noteiktos maksājumus noteiktajā apmērā un kārtībā;
  3.6.4. apmeklēt biedrības biedru kopsapulces;
  3.6.5. saglabāt konfidencialitāti jautājumos, kuros var tikt nodarīts kaitējums biedrības interesēm.

  3.7. Biedrības biedriem ir tiesības jebkurā laikā izstāties no biedrības, par to rakstveidā paziņojot biedrības Prezidentam. Izstājoties biedru nauda un iestāšanās nauda netiek atmaksāta.

  3.8. Piederība biedrībai var tikt pārtraukta arī izslēdzot biedru no biedrības. Izslēgt no biedrības var biedru, kura rīcība ir pretrunā ar biedrības mērķiem, statūtu prasībām un ētikas principiem. Lēmumu par izslēgšanu no biedrības pieņem Valde.

  3.9. Biedrības biedriem, neatkarīgi no tā, vai šie biedri ir dibinājuši attiecīgo biedrību vai kļuvuši par biedriem pēc tās dibināšanas, kā arī neatkarīgi no tā, vai šie biedri ir fiziskas vai juridiskas personas, ir vienādas tiesības arī tad, ja tiem noteikta atšķirīga biedru nauda vai iestāšanās maksa.

  3.10. Biedrībā tiek izveidots biedrības biedru reģistrs, kuru sastāda Valdes nozīmēta persona. Tajā tiek fiksētas biedrības biedru iemaksas un cita nepieciešamā informācija.

  3.11. Nesamaksāto iestāšanos naudu vai biedru naudu nevar piedzīt tiesas ceļā.

  4. PĀRVALDES INSTITŪCIJAS.

  4.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedrības biedru kopsapulce, Valde, Prezidents, Viceprezidents un revidents. Prezidents, Viceprezidents, Valdes locekļi, tiek ievēlēti kopsapulcē uz trīs (3) gadiem ar tiesībām tikt pārvēlētiem. Revidents tiek ievēlēts uz vienu gadu ar tiesībām tikt pārvēlētam. Pirms šī termiņa, izmaiņas Valdes sastāvā var veikt tikai ar Kopsapulces lēmumu. Visi pārvaldes darbinieki savu darbību veic brīvprātīgā kārtā, bez atlīdzības. Persona, kura veic brīvprātīgo darbu, var prasīt tādu izdevumu segšanu, kas radušies brīvprātīgā darba izpildes gaitā, ja tas noteikts Valdes lēmumos. Tas attiecas arī uz jebkuru biedrības biedru, kurš veicis brīvprātīgu darbu Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanai.

  4.2. BIEDRU KOPSAPULCE.

  4.2.1. Augstākā biedrības lēmējinstitūcija ir biedrības biedru kopsapulce (turpmāk – Kopsapulce), ko sasauc valde ne retāk kā vienu (1) reizi gadā.

  4.2.2. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse biedrības biedru vai to pilnvaroto pārstāvju. Ja izrādās, ka kopsapulce nav lemttiesīga, trīs nedēļu laikā tiek nekavējoties izsludināta atkārtota kopsapulce ar to pašu dienas kārtību, kas ir lemttiesīga pie jebkura klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz 2 biedri. Kopsapulces sasaukšanas laiku, vietu un darba kārtību biedrības biedriem ne vēlāk kā 15 dienas pirms kopsapulces paziņo biedrības Prezidents, nosūtot katram biedram rakstisku aicinājumu. Ārkārtas kopsapulce sasaucama, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā (1/10) daļa biedrības biedru.

  4.2.3. Biedru kopsapulces norisi vada biedrības Prezidents vai ārkārtas gadījumā Viceprezidents.

  4.2.4. Kopsapulces lēmums uzskatāms par pieņemtu, ja par to ir nobalsojusi vairāk kā puse no Kopsapulcē klātesošajiem biedrības biedriem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, biedrības darbības pārtraukšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to balso vairāk kā divas trešdaļas klātesošo biedru.

  4.2.5. Kopsapulce:

  4.2.5.1. apstiprina biedrības saimnieciskās darbības gada budžetu;
  4.2.5.2. lemj jautājumu par biedrības simbolikas apstiprināšanu vai izmainīšanu;
  4.2.5.3. lemj jautājumus par biedrības Statūtu grozījumiem;
  4.2.5.4. ievēl biedrības Prezidentu, Viceprezidentu, Valdes locekļus un revīzijas institūciju, kā arī lemj jautājumus par viņu atcelšanu;
  4.2.5.5. ir tiesīga atcelt Prezidenta un Valdes lēmumus, rīkojumus un citus aktus, ja tie ir pretrunā ar biedrības statūtiem;
  4.2.5.6. izskata Valdes un revīzijas institūcijas atskaites un ziņojumus;
  4.2.5.7. apstiprina biedrības Gada pārskatu;
  4.2.5.8. apstiprina biedrības iestāšanās un gada maksas apjomu;
  4.2.5.9. lemj par biedrības teritoriālo struktūrvienību izveidi, reorganizāciju vai likvidēšanu;
  4.2.5.10. lemj par prasību celšanu vai atteikšanos no prasību celšanas pret biedrības Prezidentu un revīzijas institūciju;
  4.2.5.11. pieņem lēmumu par biedrības likvidāciju, darbības izbeigšanu vai apturēšanu, reorganizāciju, apvienošanos, pievienošanos. Šajā jautājumā lēmumus Kopsapulce pieņem, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no biedrības kopsapulcē klātesošajiem biedriem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem.

  4.2.6. Biedrības biedru kopsapulce obligāti tiek sasaukta vienu reizi gadā līdz 1. martam.

  4.3. BIEDRĪBAS VALDE.

  4.3.1. Biedrības darbību vada Valde, kuras skaitlisko sastāvu veido Prezidents, Viceprezidents un 1 (viens) valdes loceklis, kurus ievēl Kopsapulce. Valde tiek ievēlēta uz trīs gadiem.

  4.3.2. Biedrības valde:

  4.3.2.1. nodrošina Kopsapulces lēmumu izpildi;
  4.3.2.2. Kopsapulces starplaikos lemj par biedrības darbības jautājumiem savas kompetences ietvaros;
  4.3.2.3. sasauc biedru kopsapulci;
  4.3.2.4. realizē biedrības īpašuma pārvaldi un rīkojas ar to saskaņā ar Kopsapulces noteiktajiem pamatprincipiem;
  4.3.2.5. slēdz līgumus un izdod pilnvaras;
  4.3.2.6. lemj par biedru naudas un iestāšanās naudas apmēru un samaksas kārtību, kā arī par atbrīvošanu no biedru naudas samaksas. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par atbrīvošanu no biedru naudas un iestāšanās naudas samaksas biedrības biedriem par īpašiem nopelniem un ieguldījumu biedrības darbā. Lēmumi par biedru naudas un iestāšanās naudas apmēru un samaksas kārtību ir apstiprināmi Kopsapulcē.
  4.3.2.7. ierosina jautājumu par biedra izslēgšanu no biedrības.

  4.3.3. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Valdes locekļiem, to skaitā biedrības Prezidents vai Viceprezidents. Lēmumu pieņem ar balsu vairākumu no klātesošo skaita, atklāti balsojot. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir biedrības prezidenta balss.

  4.3.4. Valdes locekļi savas prombūtnes gadījumā var balsot rakstiski vai elektroniski.

  4.3.5. Valdes sēdes notiek vismaz reizi četros mēnešos, ja nav nepieciešams to darīt biežāk.

  4.3.6. Valde sanāk, ja to pieprasa vismaz viens valdes loceklis.

  4.3.7. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību atsevišķi.

  4.4. BIEDRĪBAS PREZIDENTS.

  4.4.1. Biedrības Prezidents:

  4.4.1.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv biedrības intereses attiecībās ar citām juridiskām un fiziskām personām, valsts un pašvaldību iestādēm;
  4.4.1.2. rīkojas ar biedrības mantu, slēdz darījumus biedrības vārdā;
  4.4.1.3. atver un slēdz norēķinu kontus bankās;
  4.4.1.4. bez īpašas pilnvaras pārstāv biedrību, izdod pilnvaras, rīkojumus;
  4.4.1.5. kopīgi ar Valdi koordinē biedrības biedru darbu;
  4.4.1.6. lemj par biedrības finanšu līdzekļu izmantošanu;
  4.4.1.7. pilda Kopsapulces un Valdes lēmumus;
  4.4.1.8. izlemj pārējos ar biedrības darbību saistītos jautājumus, ja vien šo jautājumu risināšana nav Kopsapulces vai Valdes kompetencē;
  4.4.1.9. sasauc un vada Valdes sēdes;
  4.4.1.10. paraksta Valdes lēmumus;
  4.4.1.11. organizē Valdes lēmumu izpildi;
  4.4.1.12. veic biedrības operatīvo pārvaldi;
  4.4.1.13. regulāri Kopsapulcē un Valdē sniedz pārskatu par savu darbību;
  4.4.1.14. biedrības Prezidentam ir tiesības noraidīt valdes lēmumu. Noraidījums pārvarams ar Kopsapulces lēmumu. Noraidījuma tiesības neattiecas uz Valdes lēmumu par Kopsapulces sasaukšanu;
  4.4.1.15. Prezidentam ir pirmā paraksta tiesības biedrībā.

  4.5. BIEDRĪBAS VICEPREZIDENTS:

  4.5.1. Prezidenta prombūtnes laikā izpilda viņa pienākumus;
  4.5.1.1. regulāri Kopsapulcē un Valdē sniedz pārskatu par savu darbību.
  4.5.1.2. ar pilnvarojumu pārstāv biedrības intereses attiecībās ar citām juridiskām un fiziskām personām, valsts un pašvaldību iestādēm;
  4.5.1.3. ar pilnvarojumu rīkojas ar biedrības mantu, slēdz darījumus biedrības vārdā;
  4.5.1.4. ar pilnvarojumu atver un slēdz norēķinu kontus bankās.

  4.6. REVĪZIJAS INSTITŪCIJA.

  4.6.1. Revīzijas institūcija sastāv no viena biedrības biedra, kuru pēc Prezidenta ieteikuma ievēl un apstiprina Kopsapulce. Par revidentu nevar būt Valdes loceklis, tai skaitā Prezidents.

  4.6.2. Biedrības Revidents:

  4.6.2.1. veic biedrības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
  4.6.2.2. dod atsauksmi par vadības institūciju darbību;
  4.6.2.3. dod atsauksmi par biedrības budžetu un gada pārskatu;
  4.6.2.4. izvērtē biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
  4.6.2.5. sniedz ieteikumus par biedrības finanšu darbības regulējošo institūciju darbības uzlabošanu.

  4.6.4. Kopsapulce nevar apstiprināt biedrības gada pārskatu un bilanci bez Revidenta slēdziena.

  5. FINANŠU LĪDZEKĻI UN TO IZLIETOŠANAS KĀRTĪBA.

  5.1. Biedrības ienākumi veidojas no:

  5.1.1. Biedrības biedru iestāšanās maksām un biedru naudas;
  5.1.2. fizisko un juridisko personu ziedojumiem, mērķziedojumiem, dāvinājumiem, novēlējumiem un humānās palīdzības;
  5.2.3. no likumā atļautās saimnieciskās un komercdarbības saņemtie ienākumi, kā arī valstisko un nevalstisko (t.sk. ārvalstu) organizāciju un institūciju finanšu līdzekļi konkrētu projektu realizēšanai;
  5.2.4. citiem finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu vai citiem normatīviem aktiem.

  5.2. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti tās saimnieciskās, organizatoriskās un citas darbības nodrošināšanai. Biedrībai ir tiesības brīvi rīkoties ar saviem naudas līdzekļiem likumos noteiktajos ietvaros.

  5.3. Biedrība ir tiesīga par tās iegūtajiem līdzekļiem organizēt pasākumus savas darbības popularizēšanai un tāpat ir tiesības no iegūtajiem līdzekļiem atbalstīt personas un organizācijas, kas ir devušas ieguldījumu biedrības mērķu sasniegšanā un uzdevumu pildīšanā, kā arī veikt citas darbības ar iegūtiem līdzekļiem, kas nav pretrunā ar likumu un biedrības statūtiem.

  5.4. Biedrības darbības rezultātā gūtie ienākumi izlietojami biedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.

  5.5. Biedrības mantu veido kustamais un nekustamais īpašums, ko fiziskās un juridiskās personas ir atvēlējušas biedrībai tās statūtos noteikto mērķu īstenošanai.

  5.6. Biedrība maksā nodokļus likumos noteiktajā kārtībā un apmēros.

  6. BIEDRĪBAS TERITORIĀLĀS STRUKTŪRVIENĪBAS.

  6.1. Biedrība, pamatojoties uz Kopsapulces lēmumu, ir tiesīga izveidot savas teritoriālās struktūrvienības. Teritoriālo struktūrvienību tiesiskās, saimnieciskās un finansiālās attiecības ar biedrību tiek regulētas kārtībā, ko nosaka biedrības Kopsapulce. Teritoriālo struktūrvienību var izveidot, ja tajā apvienojas ne mazāk kā 5 cilvēki, un tai jādarbojas saskaņā ar biedrības statūtos noteiktajiem pamatmērķiem un jāievēro Latvijas Republikas likumdošana.

  6.2. Par teritoriālo struktūrvienību pilnā mērā atbild biedrība, ja likumdošana neparedz sevišķus izņēmuma gadījumus.

  6.3. Par biedrības teritoriālās struktūrvienības izveidošanu Valde divu nedēļu laikā paziņo attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram un attiecīgai pašvaldībai.

  6.4. Biedrības teritoriālajām struktūrvienībām nav juridiskās personas statusa.

  6.5. Biedrības Kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu par teritoriālās struktūrvienības likvidāciju. Ja teritoriālā struktūrvienība tiek likvidēta vai tā atdalās no biedrības, tā zaudē iepriekšējo nosaukumu, bet tās rīcībā esošo īpašumu un finanšu līdzekļus pārņem biedrība.

  7. PAŠLIKVIDĒŠANĀS UN REORGANIZĀCIJAS KĀRTĪBA.

  7.1. Jautājumu par biedrības likvidāciju vai reorganizāciju izlemj Kopsapulce, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.  Šis lēmums likumā noteiktā laikā jāpaziņo Uzņēmumu reģistrā. Biedrības likvidēšanas vai reorganizācijas gadījumā Kopsapulce nosaka kārtību, kādā sakārtojami un saglabājami biedrības arhīva dokumenti.

  7.2. Biedrības biedru Kopsapulce, kas pieņem lēmumu par likvidāciju, izveido komisiju, kas veic biedrības likvidāciju un nosaka mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību.

   

  Statūti pieņemti kopsapulcē,
  Rīgā, 2005. gada 17. augustā.

  Izmaiņas pieņemtas kopsapulcē,
  Rīgā, 2008. gada 1. martā,
  Rīgā, 2014. gada 1. martā,
  Rīgā, 2016. gada 27. februārī

×
×
 • Pievienot...